Bức tranh toàn cảnh thể giới qua thời gian vẫn luôn cho thấy dấu hiệu phát triển một cách không ngừng. Song thực tế giữa các