Để đảm bảo hài hòa với cảnh quang xung quanh, toàn bộ công trình của dự án Dic Phoenix được triển khai bám sát