Sự suy thoái của thị trường bất động sản trong những năm vừa qua đã gây ra tình trạng hàng loạt dự án đất