Lựa chọn mua nhà tại các vị trí nào của Thủ đô Hà Nội hay Thành phố Sài Gòn phụ thuộc vào nguồn tài