Từ năm 2013 đến nay, tình hình thị trường bất động sản Hà Nội có nhiều biến động. Tình hình mua bán và cho